imagen detalle

¿Qué es?


En junio de 2013 se crea la Fundación Knowcosters, una entidad sin ánimo de lucro que trabaja para promover un consumo transformador a través del consumo informado. Dando información relevante a los consumidores para que estos puedan decidir, con la misma libertad, pero sabiendo.

Ante el evidente deterioro de las condiciones occidentales del Estado de Bienestar, desde la Fundación Knowcosters proponemos una serie de medidas correctoras para esta degradación, a través de una forma de consumo diferente.

Visión


CAMBIAR EL MUNDO A TRAVÉS DEL CONSUMO

Misión


CONSUMO TRANSFORMADOR = CONSUMO INFORMADO

Sabiendo de dónde vienen y a dónde nos llevan los productos y servicios que consumimos.

Incrementando nuestro nivel de información veraz a la hora de tomar una decisión de compra.

Valores


QUÉ ES

EGOÍSMO
INFORMACIONISMO
Promovemos información relevante, para que el consumidor pueda decidir libremente. Porque con la información adecuada, y sin imposiciones, la libertad de elección se ejerce de forma más plena. Es un planteamiento cívico transformador.

QUÉ NO ES

ALTRUISMO
PROTECCIONISMO
No apelamos a la responsabilidad. No juzgamos. No decimos lo que está bien o lo que está mal. No decimos lo que hay que hacer. No promovemos un cambio legislativo.

Estatutos


TÍTULO PRIMEIRO

DISPOSICIÓNS XERAIS

Artigo 1.Denominación e natureza

Ó abeiro do dereito recoñecido no artigo 34.1 da Constitución española, coa denominación de “Fundación KNOWCOSTERS”, constitúese unha organización de natureza fundacional, de interese galego e proxección universal, constituída sen ánimo de lucro, o patrimonio da cal está afectado de modo duradeiro á realización dos fins de interese xeral que se establecen nestes estatutos.

Artigo 2. Domicilio e ámbito de actuación

O domicilio da fundación radicará no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.Rúa Enrique Mariñas 36 – Atico 15009 A Coruña.

O padroado poderá promove-lo cambio de domicilio, mediante a oportuna modificación estatutaria, con posterior comunicación ao protectorado e inscrición no Rexistro de fundacións.

A fundación desenvolverá as súas actividades principalmente no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.

Para o mellor cumprimento dos seus fins, a fundación poderá crear delegacións en territorio distinto ao do seu ámbito de actuación, así como establecer relacións instrumentais con terceiros en calquera ámbito territorial.

Artigo 3. Personalidade e capacidade

A Fundación terá personalidade xurídica desde a inscrición da escritura pública de constitución no Rexistro de Fundacións de Interese Galego, que lle atribúe plena capacidade xurídica e de obrar, podendo realizar en consecuencia todos aqueles actos que sexan necesarios para o cumprimento dos fins fundacionais, con suxeición ó establecido no ordenamento xurídico.

Artigo 4. Duración

A fundación constitúese por tempo indefinido. Porén, se nalgún momento os fins propios da fundación se estimasen cumpridos, ou fose imposible a súa realización, o padroado poderá acordar a extinción, de conformidade co disposto na lexislación vixente e nestes estatutos.

Artigo 5. Réxime normativo

A Fundación rexerase pola vontade do fundador expresada nestes estatutos, polas disposicións que en interpretación e desenvolvemento dos mesmos estableza o padroado, e en todo caso pola Lei do Parlamento de Galicia 12/2006, do 1 de decembro, de fundacións de interese galego, polo Decreto 14/2009, do 21 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de fundacións de interese galego, polo Decreto 15/2009, de 21 de xaneiro polo que se aproba o Rexistro de fundacións de interese galego, e polas demais normas que as desenvolvan ou substitúan.

Así mesmo, tamén se rexerá polas disposicións que lle sexan aplicables da Lei 50/2002, de 26 de decembro, de Fundacións, pola Lei 49/2002, de 23 de decembro de Réxime Fiscal das Entidades sen fins Lucrativos e dos Incentivos Fiscais ao Mecenado, e polo R.D. 1270/2003, de 10 de outubro, polo que se aproba o Regulamento para a aplicación do Réxime Fiscal das Entidades sen fins Lucrativos e dos Incentivos Fiscais ao Mecenado, así como pola demais normativa que sexa de aplicación.

TÍTULO SEGUNDO

OBXECTO DA FUNDACIÓN

Artigo 6. Fins

A fundación ten por obxecto promover melloras da sociedade a través do consumo, acercar ao consumidor información para que poida consumir como pensa, e que este sexa consciente de que cando consume vota por un modelo social ou por outro.

O desenvolvemento do obxecto fundacional poderá realizarse directamente pola fundación, ou mediante colaboración con outras entidades, organismos, institucións ou persoas que contribúan á consecución dos fins fundacionais.

Artigo 7. Actividades fundacionais

Para a consecución dos fins mencionados no artigo anterior, a fundación pode realiza-las seguintes actividades:

 • a) Estudos .................
 • b).Edición de libros
 • c) Realización de información audiovisual (documentais, noticias, etc).
 • d) Portal en Internet e ou páxina web.
...........

A fundación poderá realizar actividades mercantís que teñan por obxecto o cumprimento dos fins fundacionais, ou sexan complementarias ou accesorias das anteriores, con sometemento ás normas reguladoras da defensa da competencia.

Artigo 8. Liberdade de actuación

O padroado terá plena liberdade para determinar as actividades da fundación, tendentes á consecución daqueles obxectivos concretos que, a xuízo daquel e dentro do cumprimento dos seus fins, sexan os máis adecuados ou convenientes en cada momento.

TÍTULO TERCEIRO

REGRAS BÁSICAS PARA A APLICACIÓN DOS RECURSOS Ó CUMPRIMENTO DOS FINS

FUNDACIONAIS E PARA A DETERMINACIÓN DOS BENEFICIARIOS

Artigo 9. Destino das rendas e ingresos

A fundación destinará o patrimonio e as súas rendas ao cumprimento dos fins fundacionais.

Á realización dos fins fundacionais deberá ser destinado, polo menos, o setenta por cento dos resultados das explotacións económicas que se desenvolvan e dos ingresos que se obteñan por calquera outro concepto, deducidos os gastos realizados para a súa obtención, debéndose destinar o resto a incrementa-la dotación fundacional ou a reservas segundo acordo adoptado polo padroado.

Non se incluirán no cálculo dos ingresos as donacións recibidas en concepto de dotación.

O prazo para o cumprimento desta obriga, será o comprendido entre o inicio do exercicio no que se obtiveran e os catro anos seguintes ao peche do dito exercicio Os gastos de administración non poderán supera-la porcentaxe fixada na lexislación vixente.

Artigo 10. Publicidade das actividades

O padroado dará información suficiente dos fins e actividades da fundación, a través de páxina web, nos termos sinalados no artigo 27 do Decreto 14/2009, de 21 de xaneiro polo que se aproba o Regulamento de Fundacións de Interese Galego, para que sexan coñecidos polos eventuais beneficiarios e demais interesados.

Artigo 11. Beneficiarios

Os fins da fundación están dirixidos con carácter xenérico ás seguintes colectividades de persoas:

 • a)...Consumidores de calquera tipo, tanto actuais como potenciais...
 • b) A sociedade en xeral.

TÍTULO CUARTO

ORGANOS DA FUNDACIÓN: ÓRGANOS DE GOBERNO E ÓRGANOS DE XESTION

I – ÓRGANOS DE GOBERNO
Artigo 12. O Padroado

O padroado é o órgano de goberno, representación e administración da fundación, e executará as funcións que lle corresponden con suxeición ó disposto no ordenamento xurídico e nos presentes estatutos.

Correspóndelle ao padroado o cumprimento dos fins fundacionais, a administración dos bens e dereitos que integran o patrimonio da fundación, mantendo o seu rendemento e utilidade. Os membros do padroado deberán desempeñar as súas funcións coa dilixencia dun representante leal.

Os membros do padroado responderán solidariamente fronte á fundación dos danos e prexuízos que ocasionen polos actos contrarios á lei ou aos estatutos, ou polos realizados sen a dilixencia coa que deben desempeñar o seu cargo. Quedarán exentos de responsabilidade quenes votaran en contra do acordo e quenes proben que, non interviran na sua adopción e execución, descoñecian a existencia do mesmo ou, coñecendoa, fixeron todo o conveniente para evitar o dano ou, a lo menos, opuxeranse expresamente a aquel.

Artigo 13. Carácter gratuíto do cargo de patrón

Os patróns exercerán o seu cargo sen que, poidan percibir retribución polo desempeño da súa función.

Os patróns terán dereito a seren reembolsados dos gastos debidamente xustificados que o desempeño da súa función lles ocasione.

Artigo 14. Composición

O padroado estará composto por un mínimo de.tres e un máximo de..sete.membros.

Poderán ser membros do padroado as persoas físicas que teñan plena capacidade de obrar e non estean inhabilitadas para o exercicio de cargos públicos.

Os patróns que sexan persoas físicas, deberán exercer o seu cargo persoalmente, non obstante poderá actuar no seu nome e representación outro patrón por él designado.

Igualmente poderán formar parte do padroado as persoas xurídicas que deberán designar a estes efectos a persoa física que as represente.

Os membros que integren o primeiro padroado serán designados polos fundadores e constarán na escritura de constitución.

Artigo 15. Regras para a designación e substitución dos seus membros

A designación de novos membros farase polo padroado que figure inscrito no rexistro de fundacións de interese galego, por acordo da maioría dos seus membros.

O patróns desempeñarán as súas funcións por períodos de. 4 anos, renovándose por metades cada. 2..anos, podendo ser reelixidos.

O primeiro padroado renovarase aos..2..anos na metade dos seus membros elixidos por sorteo O padroado dentro do último mes do período do mandato vixente, procederá á designación dos novos membros.

No caso de cese ou renuncia de algún dos membros que compoñen o padroado, corresponderá ao padroado acordar se procede a súa substitución ou non, sempre que o padroado manteña o número mínimo de membros establecido no art.14.

Os membros do padroado, para o exercicio das súas actividades, deberán aceptar o seus cargos na forma prevista na normativa vixente. As designacións coas correspondentes aceptacións, e os ceses serán comunicadas ao protectorado, e inscritos no Rexistro de Fundacións.

Artigo 16. Formas de aceptación

Os patróns entrarán a exercer as súas funcións despois de aceptar expresamente o seu cargo. Esta aceptación poderá constar no outorgamento da carta fundacional, en documento público independente, en documento privado con sinatura lexitimada por un fedatario público, mediante comparecencia realizada ante o Rexistro de Fundacións de Interese Galego, ou perante o padroado, acreditándose mediante certificación expedida polo secretario co visto e prace do presidente.

Artigo 17. Organización do padroado

O padroado designará de entre os seus membros un presidente e vicepresidente se é o caso. Así mesmo o padroado designará un secretario, cargo que poderá recaer en persoa allea ao padroado, neste caso terá voz pero non voto.

Artigo 18. O presidente

Ó presidente correspóndelle exercer a representación da fundación ante toda clase de persoas, autoridades e entidades públicas ou privadas; convocar as reunións do padroado, presidilas, dirixir os seus debates e resolver os empates que se produzan nas votacións co seu voto de calidade.

Tamén lle corresponde a execución dos acordos adoptados, podendo para isto realizar toda clase de actos e asinar aqueles documentos necesarios para tal fin.

Artigo 19. O vicepresidente

Corresponderá ó vicepresidente realizar as funcións do presidente nos casos de vacante, ausencia ou enfermidade, podendo actuar tamén en representación da fundación, naqueles supostos en que así se determine por acordo do padroado.

Artigo 20. O secretario

Son funcións do secretario custodiar a documentación pertencente á fundación, redactar as actas correspondentes ás reunións do padroado, e a súa transcrición ao correspondente libro de actas, expedir as certificacións e informes que sexan necesarios, e todas aquelas que expresamente lle sexan atribuídas.

Nos supostos de vacante, ausencia ou enfermidade, o secretario será substituído polo vocal de menor idade do padroado.

Artigo 21. Facultades do padroado

Na súa actuación, o Padroado deberase axustar ó preceptuado na lexislación vixente, e áa vontade dos fundadores manifestada nestes estatutos.

Corresponde ó Padroado cumprir os fins fundacionais e administrar con dilixencia os bens e dereitos que integran o patrimonio da fundación mantendo plenamente o seu rendemento e utilidade.

Con independencia das funcións que lle atribúen os presentes estatutos e sen prexuízo de solicitar, se é o caso, as preceptivas autorizacións ó protectorado, a título meramente enunciativo, serán facultades do padroado:

 • a) Exerce-lo goberno, a representación, inspección, vixilancia e orientación da fundación.
 • b) Interpretar e desenvolve-los presentes estatutos e, se é o caso, adoptar acordos sobre a súa modificación sempre que resulte conveniente para os intereses da fundación e a mellor consecución dos seus fins.
 • c) Fixa-las liñas xerais de funcionamento da entidade e de distribución e aplicación dos fondos dispoñibles entre as actividades da fundación.
 • d) Acordar a apertura e peche dos seus centros, oficinas e delegacións
 • e) Nomear apoderados xerais ou especiais, outorgar poderes así como a revogación dos mesmos.
 • f) Aprobar o plan de actuación e as contas anuais que serán obxecto de presentación ó protectorado.
 • g) Delega-las súas facultades en un ou máis patróns, sen que poidan ser obxecto de delegación:
  • - A aprobación das contas anuais e do plan de actuación.
  • - A modificación dos estatutos
  • - O acordo de fusión, extinción ou liquidación da fundación
  • - Calquera acto que precise a autorización ou aprobación do protectorado.
Artigo 22. Dereitos e obrigas dos membros do padroado

Son dereitos dos membros do padroado:

 • a) Recibir a convocatoria coa orde do día e asistir ás xuntanzas dos órganos dos que formen parte
 • b) Exercer o dereito de voto
 • c) Obter a información precisa para o cumprimento das súas funcións

Son deberes dos membros do padroado:

 • a) Cumprir e facer cumprir os fins fundacionais
 • b) Administrar os bens e dereitos que integran o patrimonio da fundación mantendo o seu rendemento, utilidade e produtividade segundo os criterios económico-financeiros dun bo xestor.
 • c) Asistir as xuntanzas do padroado e velar pola legalidade dos acordos que nelas se adopten
 • d) Realizar os actos necesarios para a inscrición da fundación no Rexistro de Fundacións de Interese Galego
Artigo 23. Responsabilidades dos patróns

Os patróns deberán desempeñar o seu cargo coa dilixencia dun representante leal.

Os patróns responderán solidariamente fronte á fundación dos danos e perdas que causen por actos contrarios á lei ou ós estatutos ou polos realizados sen a dilixencia coa que deben desempeñar o cargo. Quedarán exentos de responsabilidade os que votasen en contra do acordo e os que proben que , non intervindo na súa adopción e execución, descoñecía a súa existencia ou, coñecéndoa, fixeron todo o conveniente para evitar o dano ou, polo menos se opuxeron expresamente a aquel.

Artigo 24. Cesamento e suspensión dos membros do padroado

O cesamento e suspensión dos membros do padroado producirase nos supostos previstos no artigo 24 da Lei 12/2006, de 1 de decembro, de fundacións de interese galego, e ademais polas seguintes causas:

 • a) Por morte ou declaración de falecemento da persoa física, así como por extinción da persoa xurídica.
 • b) Por incapacidade, inhabilitación ou incompatibilidade, de acordo co establecido na lei.
 • c) Por cesamento no cargo en razón do cal foron nomeados os membros do padroado.
 • d) Por non desempeñar o cargo coa dilixencia prevista no apartado 1 do artigo 22 da Lei 12/2006, se así se declara por resolución xudicial.
 • e) Por resolución xudicial que acolla a acción de responsabilidade polos actos mencionados no artigo 22.2 da Lei 12/2006.
 • f) Por renuncia, que poderá levarse a cabo por calquera dos medios e mediante os trámites previstos para a aceptación. A renuncia farase efectiva dende que se notifique ao Protectorado.

A renuncia ao cargo de patrón poderá facerse por calquera dos medios e cos trámites previstos para a aceptación e deberá levarse a cabo por calquera dos medios e mediante os trámites previsto para a aceptación do cargo.

O cesamento e suspensión dos membros do padroado comunicarase ao protectorado e inscribirase no Rexistro de Fundacións.

Artigo 25. Reunións do padroado

O padroado reunirase, polo menos, dúas veces ó ano e tantas veces como sexa preciso para a boa marcha da fundación. Corresponde ó presidente convocar as reunións, por propia iniciativa ou a petición das 2/3 partes dos membros do padroado.

A convocatoria expresará a orde do día, así como o lugar, data e hora da reunión, cursarse por escrito e farase chegar a cada un dos membros, polo menos, con cinco días de anticipación á data da súa celebración, por calquera medio que permita deixar constancia da súa recepción.

Non será precisa convocatoria previa cando, estando presentes tódolos patróns, acorden por unanimidade a celebración da reunión e a correspondente orde do día.

Artigo 26. Formas de deliberar e adoptar acordos

O padroado entenderanse validamente constituído cando concorran, presentes ou representados, polo menos a metade máis un dos seus membros.

Os acordos serán inmediatamente executivos e adoptaranse por maioría absoluta dos asistentes, sendo dirimente en caso de empate o voto do presidente. Non obstante requirirase voto favorable de .2/3. partes dos membros do padroado para aprobar acordos que se refiran á reforma ou modificación dos estatutos, á disposición de bens a título gratuíto, á fusión e á extinción da fundación.

Das reunións do padroado levantarase acta polo secretario, que deberá ser subscrita por tódolos membros presentes e aprobada na mesma ou seguinte reunión. Unha vez aprobada transcribirase no correspondente libro de actas e será asinada polo secretario co visto e prace do presidente.

II – ORGANOS DE ASESORAMENTO E XESTIÓN
Artigo 27. Consellos asesores

O padroado poderá crear consellos asesores e comisións de estudo, así como órganos similares con funcións de apoio e asesoramento, para o mellor desenvolvemento dos fins fundacionais.

A creación destes órganos deberá ser notificado ao protectorado e inscrito no Rexistro de Fundacións.

Artigo 28. Xerente

O padroado poderá acordar a contratación dun director/xerente con competencias en materia de xestión e administración da fundación.

TÍTULO QUINTO

RÉXIME ECONÓMICO

Artigo 29. Patrimonio fundacional

O patrimonio da fundación está integrado por toda clase de bens, dereitos e obrigas susceptibles de valoración económica que integren a dotación, así como por aqueles que adquira a fundación con posterioridade á súa constitución, aféctense ou non á dotación.

Uns e outros deberán figurar a nome da fundación, constar no seu inventario e no Rexistro de Fundacións de interese galego.

O padroado promoverá, baixo a súa responsabilidade, a inscrición a nome da fundación dos bens e dereitos que integran o seu patrimonio nos rexistros públicos correspondentes.

Artigo 30. Adscrición do patrimonio fundacional

Os bens e dereitos que conforman o patrimonio, así como as rendas que produzan, quedarán vinculados ó cumprimento dos fins que a fundación persegue, nos termos establecidos na lexislación vixente e nos estatutos.

Artigo 31. Financiamento

A fundación, para o desenvolvemento das súas actividades, financiarase cos recursos que proveñan do rendemento do seu patrimonio e, se for o caso, con aqueles outros procedentes das axudas, subvencións ou doazóns que reciba de persoas ou entidades, tanto públicas como privadas.

A fundación poderá percibir cantidades derivadas de actividades e servizos directamente prestados por ela ós seus beneficiarios sempre que:

 • a) Non desvirtúe o interese xeral para a Comunidade Autónoma.
 • b) Non sexan contrarios a vontade fundacional
 • c)Non implique unha limitación inxustificada do ámbito dos seus posibles beneficiarios

O exercicio económico coincidirá co ano natural.

Na xestión económico-financeira, a fundación rexerase de acordo cos principios e criterios xerais determinados na normativa vixente.

Artigo 32. Plan de actuación

O Padroado elaborará e remitirá ao Protectorado nos últimos tres meses de cada exercicio, un Plan de actuación no que se conteñan os obxectivos e as actividades que se teña previsto desenvolver no exercicio seguinte, xunto coa previsión de ingresos e gastos e memoria explicativa do mesmo.

Artigo 33. Contas anuais

A fundación, levará unha contabilidade ordenada e adecuada á súa actividade, que permita o seguimento cronolóxico das actuacións realizadas, para iso, contará cun Libro Diario, Libro de Inventarios e Contas Anuais.

O Padroado ou a persoa que este designe, formulará as contas anuais que deberán ser aprobadas polo padroado no prazo de seis meses desde o peche do exercicio económico, e presentaranse ante o Protectorado no prazo de vinte días hábiles seguintes á súa aprobación para o seu exame e posterior depósito no Rexistro de Fundacións de Interese Galego.

As contas anuais, que comprenden balance, conta de resultados e memoria, forman unha unidade, deben ser redactadas con claridade e mostrar a imaxe fiel do patrimonio, da situación financeira e dos resultados da fundación. Presentaránse asinadas pola presidencia, ou pola persoa á que segundo os estatutos lle corresponda formulalas.

A memoria completará, ampliará e comentará a información contida no balance e na conta de resultados, e incorporará un inventario dos elementos patrimoniais da fundación. Ademais, incluirase na memoria as actividades fundacionais, os cambios no órgano de goberno, dirección e representación, así como o grado de cumprimento do plan de actuación, indicando os recursos empregados, a súa procedencia, o número de beneficiarios en cada unha das distintas actuacións realizadas, os convenios que no seu caso se subscribiran con outras entidades para estes fins, así como o grado de cumprimento do destino de rendas e ingresos.

As contas anuais someteranse á auditoría externa, remitindo ó protectorado o informe da mesma xunto coas contas anuais, nos casos previstos legalmente.

Artigo 34. Exercicio económico

O exercicio economico da fundación iníciase o 1 de xaneiro e remata o 31 de decembro.

TÍTULO SEXTO

DA MODIFICACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN OU EXTINCIÓN

Artigo 35. Modificación de estatutos

Por acordo do padroado, poderán ser modificados os presentes estatutos, sempre que resulte conveniente ós intereses da fundación e se cumpran os requisitos previstos nestes estatutos e na lexislación vixente.

Procederase a dita modificación cando as circunstancias que presidiron a constitución da fundación tiveran variado de tal maneira que ésta non poda actuar satisfactoriamente con de conformidade cos estatutos en vigor.

Artigo 36. Fusión e/ou escisión

A fundación poderase fusionar con outra ou outras, logo do acordo dos respectivos padroados. Igualmente o padroado poderá aprobar a escisión de parte da fundación, nos termos e cos requisitos legalmente establecidos.

Artigo 37. Extinción da fundación

A fundación extinguirase polas causas e de acordo cos procedementos establecidos pola lexislación vixente.

Artigo 38. Liquidación e adxudicación

A extinción da fundación determinará a apertura do procedemento de liquidación que será realizada polo padroado baixo o control do protectorado.

Os bens e dereitos resultantes da liquidación destinaranse ás fundacións ou ás entidades non lucrativas privadas ou públicas que persigan fins de interese xeral e que teñan afectados os seus bens, incluso para o suposto de disolución, á consecución daqueles, e que estean consideradas como entidades beneficiarias do mecenado, ou a entidades públicas de natureza non fundacional que persigan fins de interese xeral.

Corresponde ao Padroado designar as entidades receptoras destes bens, de acordo co establecido na lexislación vixente.

Artigo 39. Adopción dos acordos e comunicación e inscrición no Rexistro

Para a adopción de acordos de modificación, fusión, escisión, extinción e liquidación, será necesario o voto favorable de..2/3 dos membros do padroado.

Os ditos acordos serán comunicados e/ou autorizados polo protectorado aos efectos de cualificación de legalidade, formalizados en escritura pública e inscritos no Rexistro de Fundacións de Interese Galego.

CLÁUSULA ADICIONAL

En todo caso, o previsto nos presentes estatutos non implica limitación ou substitución nas competencias que ó protectorado atribúe a lexislación vixente, e moi especialmente en relación coas autorizacións ou limitacións a que a fundación expresamente se somete.

Cuentas Anuales


Realizada por Fábrica de buenas ideas | Aviso Legal | Política de privacidad | Política de cookies